O nás

 

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 je od roku 2003 samostatným právním subjektem.

Nachází se v ní 4 třídy (2 třídy jsou v přízemí, 2 třídy v prvním patře se samostatnými šatnami), kapacita MŠ je 90 dětí.

MŠ se nachází nedaleko centra města, v blízkosti Čechových sadů, pár minut od tramvajové zastávky Na Šibeníku.

V areálu MŠ se nachází krásná velká zahrada, kde je zabudováno mnoho herních sportovních prvků pro děti, stojí zde prostorný dřevěný altán se zabudovanými stoly a lavicemi.

Výhodou je rovněž velká vydlážděná plocha v samotném areálu MŠ, kde děti mohou sportovat, jezdit na  koloběžkách, šlapadlech apod.

Mateřská škola je moderně, komfortně zařízena, vybavena.

Do tříd jsou děti děleny podle věku, ty nejmladší i dle úrovně adaptace na prostředí MŠ, termínu nástupu.

Strava pro děti je dovážena ze školní jídelny na Holečkově ulici. Je podávána 3x denně:

dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. V průběhu celého dne je dodržován pitný režim

dětí, jsou jim nabízeny čaje, šťávy, které rovněž dodává ŠJ.

O děti pečuje 8 učitelek MŠ, 3 provozní pracovnice, 1 školní asistentka.

 

Hlavním záměrem našeho vzdělávacího a výchovného působení je:

 

 • Umožnit dítěti jeho postupnou adaptaci na prostředí MŠ, vytvořit pozitivní vztah k ostatním dětem, dospělým
 • Rozvíjet dítě po stránce psychické i fyzické, pozvolně rozvíjet socializaci dítěte
 • Systematicky osvojovat a prohlubovat jeho vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje i společenské hodnoty
 • Vzdělávací proces vést integrovaně, tak, aby docházelo k harmonickému rozvoji těla, rozumu i ducha
 • Vytvářet aktivní kladný vztah k ochraně životního prostředí
 • V úzké spolupráci s rodiči si přejeme vychovávat slušné, empatické děti, jimž nebudou cizí základní lidské etické hodnoty
 • Vytvářet dětem přiměřené hranice, pravidla chování a společného života ve skupině, které dítě naučí respektování druhého, celého kolektivu. Dítě hranice potřebuje.
 • Důsledně, již v zárodku, řešit a eliminovat projevy jakéhokoliv násilí, šikany, hrubostí.
 • Obohacovat program MŠ kulturními, sportovními a dalšími akcemi
 • Přiměřeně rozvíjet talent a nadání dětí (výtvarné a keramické tvoření, taneční kroužek, vystoupení- besídky pro rodiče)
 • Stěžejním úkolem je děti dobře připravit na vstup do ZŠ

 

Při plánování výchovně vzdělávací činnosti vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy (státní norma), který je rozpracován do našeho Školního a Třídního vzdělávacího programu školy. Pro svou práci využíváme zejména témat souvisejících s ročním obdobím, svátky a lidovými tradicemi.

Program MŠ je obohacen řadou aktivit, kurzů pro děti i mnoha akcemi, do kterých se mohou zapojit i rodiče (viz blíže v podčásti této sekce- Plánované akce, kroužky…).