Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení a dnu otevřených dveří pro rok 2023/2024

Další informace k zápisu dětí k 1.9.2023 do MŠ Olomouc, Mozartova 6:

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

V úterý 23.5.2023 se uskuteční v MŠ v 15.30 hod. schůzka s rodičižadateli o přijetí dítěte se sdělením výsledků přijímacího řízení, předáním rozhodnutí oproti podpisu žadatele, který je uveden na žádosti, předáním evidenčního listu dítěte, který je nutno předat vyplněný (včetně vyjádření lékaře) na třídě až při nástupu dítěte do MŠ. Budou poskytnuty další důležité informace k docházce dítěte do MŠ (nutná přihláška ke stravování, platby atd.)

V seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která budou přidělena po podání žádostí o přijetí při zápisu do MŠ.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na: 23.5.2023.

Zveřejněno bude pouze rozhodnutí o přijetí na přístupném místě – vstupní dveře MŠ, webové stránky MŠ: www.msmozartova6ol.cz

V případě změny termínu Vás budeme neprodleně informovat.

Přijímací řízení pro děti ukrajinské (cizince) probíhá ve stejném termínu za stejných podmínek, jako pro děti s trvalým pobytem v ČR.