Zápis do Mateřské školy Olomouc, Mozartova 6

(přijetí od 1.9.2018)


 

Proběhne ve čtvrtek 3.5.2018, a to dopoledne:   8.30 hod. – 11.30 hod.  
                                                          odpoledne: 13.00 hod. – 15.30 hod. 

Rodič (zákonný zástupce) přijde k zápisu s dítětem, donese s sebou:

1. Rodný list dítěte (bude pouze ovidován)
2. Svůj průkaz totožnosti
3. Předem vyplněnou a podepsanou Žádost  o přijetí dítěte 1 žadatelem (formulář ke stažení na webu MŠ www.msmozartova6ol.cz od 12.4.2018 nebo od uvedeného data k vyzvednutí přímo v MŠ v přízemí  v kuchyni MŠ)

Na dané žádosti je nutno předem zajistit  potvrzení dětského lékaře, že dítě je  řádně očkováno  (není povinnost dokládat u dětí, které dovrší do 31.8.2018 pěti let- povinná předškolní docházka). Jedná se o vyjádření lékaře pouze k očkování.
Základním kritériem pro přijetí dítěte do MŠ je školský obvod stanovený zřizovatelem  pro spádovou MŠ (do školského obvodu  naší MŠ náleží všechny ulice města Olomouce, okrajové části města-  přijato tedy může být pouze dítě, které má trvalé bydliště  v Olomouci a okrajových částech města Olomouce) a věk dítěte, kdy starší děti mají přednost před mladšími. Děti budou přijímány do maximálního počtu volné  kapacity MŠ- tj. 90 dětí. Může být přijato pouze tolik dětí, kolik k 1.9.2018 odchází z MŠ do ZŠ  (přibližně do 25 dětí). Zákonný důvod pro přijetí dítěte z uvedeného školského obvodu  je povinná docházka do MŠ od 5 let do zahájení povinné školní docházky  (dítě dovrší do 31.8.2018 věk 5 let), a to denně v minimálním povinném rozsahu docházky 4 hodin: povinná přítomnost dítěte v MŠ v dopoledním programu je od 8.30-12.30 hod. Dále budou přednostně přijímány děti ze školského obvodu,  které k 31.8. 2018 dovrší  4 let, následně děti, které dovrší k 31.8.2018 tří let. Celková kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1.9.2018  a Žádost o přijetí budou zveřejněny na webu školy od 12.4.2018.  V době zápisu si naši mateřskou školu můžete prohlédnout.

K zápisu se tedy dostavte, prosím, již s předem vyplněnou Žádostí o přijetí  dítěte včetně vyplněného oddílu žádosti: Potvrzení o očkování  dítěte od lékaře!!! 

 

Další informace k zápisu dětí k 1.9.2018 do MŠ Olomouc, Mozartova 6:

 

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Ve středu 23.5.2018 se uskuteční v MŠ v 15.30 hod. schůzka s rodiči- žadateli o přijetí dítěte se sdělením výsledků přijímacího řízení, předáním rozhodnutí oproti podpisu žadatele, předáním evidenčních listů dítěte, které je nutno předat na třídě při nástupu dítěte do MŠ, budou poskytnuty další důležité informace k docházce dítěte do MŠ (nutná přihláška ke stravování, platby atd.)

Rozhodnutí o přijetí bude následně oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě – vstupní dveře MŠ, webové stránky MŠ: www.msmozartova6ol.cz

V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která budou přidělena při podání žádostí o přijetí při zápisu do MŠ dne 3.5.2018 (registrační č. je v pravém horním rohu Žádosti o přijetí).


 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na: 24.5.2018

 

 

   Kritéria pro přijetí do MŠ Olomouc, Mozartova 6 od šk r. 2018/19

 


I/ Zákonné důvody přijetí:

1. Povinné předškolní vzdělávání dětí, které dovrší k 31.8.2018 pěti let ( § 34 odst.1, § 34a Školského zákona) a mají místo trvalého pobytu (místo pobytu v příp. cizinců) ve školském obvodu spádové mateřské školy

100 bodů


II/ Kritéria přijetí:

1. Přednostní přijetí dětí, které k 31.8.2018 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jsou řádně očkovány, celodenní docházka

80 bodů

2. Přednostní přijetí dětí, které dovrší k 31.8.2018 tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jsou řádně očkovány, celodenní docházka

50 bodů

3. Děti, které dovrší od 1.9.2018 do 31.12.2018 tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jsou řádně očkovány , celodenní docházka

20 bodů

4. Dítě, které splňuje věk dle odst. II, bodu 1, 2, 3 a jeho sourozenec již uvedenou MŠ Olomouc, Mozartova 6 navštěvuje

10 bodů


Informace k zápisu:

Děti budou dle odstavce I/ a II/ přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (stanovená kapacita MŠ je 90 dětí). Bude přijato tolik dětí, kolik k 1.9.2018 odchází do ZŠ
(přibližně 26 dětí).

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 organizuje předškolní vzdělávání v celodenním provozu.

Uvedené zákonné důvody přijetí a kriteria přijetí budou u každé žádosti o přijetí vyhodnocena součtem dosažených bodů a dle tohoto součtu bodů bude vyhotoveno pořadí umístění dětí dle věku- data narození, kdy v případě stejného počtu bodů mají přednost starší děti.

V případě rovnosti bodů, stejného data narození bude použito podpůrné kritérium, a to porovnání příjmení dle abecedy, kdy přednost má příjmení od A-Z.

V případě cizinců je nutné u zápisu, kromě vyplněné žádosti o přijetí dítěte, předložit také doklad
o oprávnění k pobytu a rodný list dítěte s úředně ověřeným překladem.

Po ukončení zápisu a převzetí vyplněných žádostí o přijetí dítěte dne 3.5.2018 v 15.30 hod. až do ukončení správního řízení, nebudou přijímány další žádosti o přijetí dítěte do MŠ.

Žádáme rodiče, aby se k zápisu ve čtvrtek 3.5.2018 dostavili již s vyplněnou Žádostí o přijetí, a to včetně vyplnění části žádosti- vyjádření dětského lékaře, zda dítě je řádně očkováno (formulář ke stažení na webu MŠ www.msmozartova6ol.cz nebo k vyzvednutí v MŠ v kuchyni v přízemí od 12.4.2018).

ZDE  ke stažení výsledky přijímacího řízení 2018


Kontakt

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace

Adresa: Mozartova 6, Olomouc 779 00

tel. kancelář ředitelky:
585 427 401

tel. kancelář zástupkyně:
585 751 001

info o nemoci a nástupu do MŠ:
585 751 000