Zápis do MŠ Olomouc, 

Mozartova 6 od šk. roku 2019/2020

 

 

Zápis do Mateřské školy Olomouc, Mozartova 6 (přijetí od 1.9.2019)

Proběhne ve čtvrtek 2.5.2019, a to 8.30 hod. – 11.30 hod. + 13.00 hod. – 16.00 hod.

Rodič (zákonný zástupce) přijde k zápisu s dítětem, donese s sebou:

1. Rodný list dítěte (bude pouze ovidován, nezakládáme kopii)

2. Svůj průkaz totožnosti

3. Předem vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte (podpis pouze 1 žadatele)

Na dané žádosti je nutno předem zajistit potvrzení dětského lékaře, že dítě je řádně očkováno v povinném, státem stanoveném rozsahu (není povinnost dokládat u dětí, které dovrší do 31.8.2019 pěti let- povinná předškolní docházka). Jedná se o vyjádření lékaře pouze k očkování.

Den otevřených dveří (zvoňte, prosím, na zvonek KUCHYNĚ přízemí)

se bude konat v pondělí 29.4.2019 v čase od 9.00-10.00 hod., od 15.00-16.00 hod.

 

Žádost o přijetí do MŠ bude ke stažení na webu MŠ: www.msmozartova6ol.cz od 15.4.2019, příp. k vyzvednutí v MŠ

 INFO k zápisu 2019.docx (43057) 

 

 

I/ Zákonné důvody přijetí:

 

  1. Povinné předškolní vzdělávání dětí, které dovrší k 31.8.2019 pěti let ( § 34 odst.1, § 34a Školského zákona) a mají místo trvalého pobytu (místo pobytu v příp. cizinců) ve školském obvodu spádové mateřské školy 100 bodů

 

 

II/ Kritéria přijetí:

 

  1. Přednostní přijetí dětí, které k 31.8.2019 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jsou řádně očkovány, celodenní docházka

  1. bodů

  1. Přednostní přijetí dětí, které dovrší k  31.8.2019 tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jsou řádně očkovány, celodenní docházka

50 bodů

  1. Děti, které dovrší od 1.9.2019 do 31.12.2019 tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jsou řádně očkovány , celodenní docházka

20 bodů

  1. Dítě, které splňuje věk dle odst. II, bodu 1, 2, 3 a jeho sourozenec již uvedenou MŠ Olomouc, Mozartova 6 navštěvuje 10 bodů

 

 

Informace k zápisu:

 

Děti budou dle odstavce I/ a II/ přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (stanovená kapacita MŠ je 90 dětí). Bude přijato tolik dětí, kolik k 1.9.2019 odchází do ZŠ.

 

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 organizuje předškolní vzdělávání v celodenním provozu.

 

Uvedené zákonné důvody přijetí a kriteria přijetí budou u každé žádosti o přijetí vyhodnocena součtem dosažených bodů a dle tohoto součtu bodů bude vyhotoveno pořadí umístění dětí dle věku- data narození, kdy v případě stejného počtu bodů mají přednost starší děti.

 

V případě rovnosti bodů, stejného data narození bude použito podpůrné kritérium, a to porovnání příjmení dle abecedy, kdy přednost má příjmení od A-Z.

 

V případě cizinců je nutné u zápisu, kromě vyplněné žádosti o přijetí dítěte, předložit také doklad

o oprávnění k pobytu a rodný list dítěte s úředně ověřeným překladem.

 

Po ukončení zápisu a převzetí vyplněných žádostí o přijetí dítěte nejpozději do 3.5.2018 do 12.00 hod. až do ukončení správního řízení, nebudou přijímány další žádosti o přijetí dítěte do MŠ.

 

Žádáme rodiče, aby se k zápisu ve čtvrtek 2.5.2019 dostavili již s vyplněnou Žádostí o přijetí, a to včetně vyplnění části žádosti- vyjádření dětského lékaře, zda dítě je řádně očkováno (formulář ke stažení na webu MŠ www.msmozartova6ol.cz nebo k vyzvednutí v MŠ v kuchyni v přízemí od 12.4.2019).

 

 

ŽÁDOSTo přijet�� do MŠ Olomouc, Mozartova 6 (1).doc (44032)

 

 

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

V úterý 21.5.2019 se uskuteční v MŠ v 15.30 hod. schůzka s rodiči- žadateli o přijetí dítěte se sdělením výsledků přijímacího řízení, předáním rozhodnutí oproti podpisu žadatele, který je uveden na žádosti, předáním evidenčního listu dítěte, který je nutno předat vyplněný (včetně vyjádření lékaře) na třídě až při nástupu dítěte do MŠ, budou poskytnuty další důležité informace k docházce dítěte do MŠ (nutná přihláška ke stravování, platby atd.)

Rozhodnutí o přijetí bude následně oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě – vstupní dveře MŠ, webové stránky MŠ: www.msmozartova6ol.cz

V seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména dětí, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, která budou přidělena při podání žádostí o přijetí při zápisu do MŠ dne 2.5.2019 (registrační č. je v pravém horním rohu Žádosti o přijetí).

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na: 22.5.2019

 

Výsledky příj. řízení 2019- PŘIJATI - NEPŘIJATI.xlsx (23356)