Školní řád 2020.doc (165376)

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Olomouc, Mozartova 6

 

Ředitelka Mateřské školy Olomouc, Mozartova 6 v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) v platném znění vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

I.PRÁVA A POVINNOSTI ÚČSTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“):

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání.

 

Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

 

 

 1. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 1. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v kapitole 3 „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

 1. Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků (případně osoby pověřené k přebírání dětí z MŠ jsou povinni:

 • zajistit, aby dítě řádně a včas docházelo do mateřské školy vždy zcela zdravé a doléčené, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, převlečeno (hrací kalhoty, příp. zástěrka, tričko, pevné uzavřené papuče s protiskluznou podrážkou)
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • neprodleně informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění (zánět spojivek, kašel, rýma apod.), výskytu vší a

     dítě nezraněné (např. s větším rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetině 

      apod.). Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost

      ohlásit MŠ,

 • při převzetí dítěte z MŠ od pedagoga zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte- boule, modřina, otok apod.) a bez odkladu- neprodleně (nejpozději do doby opuštění MŠ) informovat o tomto případném zjištění pedagogického pracovníka. Na pozdější upozornění nebude ze strany MŠ brán zřetel!
 • Informovat neprodleně (nejpozději do doby opuštění objektu MŠ) pedagogického pracovníka o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v objektu MŠ (šatna, chodba, školní zahrada apod.),
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte

      a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),

 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání (školné) a stravné.
 • při vstupu do mateřské školy použít domácí zvonek s kamerou a na vyzvání se představit svým jménem, po vstupu vstupní dveře opět uzavřít.

 

 

 

 

 

II.UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 1. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělávání

 

Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let. Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, a to v průběhu od 2. 5. - 16. 5. Konkrétní termín je veřejně oznámen 14 dní předem, a to včetně platných kritérií přijetí. Základní kritérium je věk dítěte, kdy starší děti mají přednost před mladšími. K 1. 9. daného školního roku může být přijato jen tolik dětí, kolik k danému datu odchází z MŠ do ZŠ. MŠ je naplněna do kapacitní výše 90 dětí, která je stanovena dle velikosti učebních prostor školy.

Důležitou podmínkou přijetí dítěte do MŠ je i ta skutečnost, že dítě je očkováno proti nakažlivým nemocem v plném rozsahu povinného předepsaného očkování. Toto potvrzení o očkování je obsaženo v žádosti o přijetí do MŠ.

Do MŠ mohou být přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané, a to na základě doporučení speciálního poradenského zařízení.

 

Tato podmínka potvrzení o očkování k přijetí do MŠ se nevztahuje na děti, které dovrší do

31. 8. pěti let a účastní se předškolního vzdělávání od 1. 9. povinně (dle § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění) v minimálním stanoveném rozsahu 4 hodin denně od 8.30-12.30 hod. (mimo školní prázdniny).

Rodiče mají povinnost dítě, které navštěvuje MŠ povinně, omlouvat, a to dle stanoveného způsobu (blíže následně v kapitole 3 a podkapitole 3.5. tohoto Školního řádu).

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 • Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Následně po přijetí:

 • přihlášku ke stravování (rodič předá/zašle do ŠJ nejpozději do 30. 6. před nástupem dítěte do MŠ od 1. 9.)
 • evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem (rodiče předají třídní učitelce až při nástupu do MŠ, potvrzení lékaře ne starší 14 dnů)
 • oznámení rodičů – zplnomocnění k vyzvedávání dítěte (formulář u uč. ve třídě)

 

 1. Individuální vzdělávání

 

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání.

Pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku a oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání

 

Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV). Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena druhé pondělí v měsíci listopadu od 11:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 11:00 do 12:00 hodin v ředitelně MŠ. Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 1. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte na základě vyhodnocení kritérií, jež jsou stanoveny ředitelkou MŠ vždy před přijímacím řízením.

V rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ředitelka školy obvykle stanovuje zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce 3 měsíců, a to zejména z důvodu zjištění schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

 

 1. Ukončení vzdělávání dítěte

 

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte mimo jiné i tehdy, pokud se dítě nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených ve školním řádu.

           

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v kap. 3 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

 

Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené mimo jiné v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

 

 

III.UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 1. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Děti jsou přijímány k celodenní docházce, rodiče si je však mohou vyzvedávat i po obědě.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

Děti, které dovrší do 31. 8. pěti let a účastní se předškolního vzdělávání od 1. 9.2020 povinně (dle § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), musí docházet do MŠ v pracovní dny v minimálním stanoveném rozsahu 4 hodin denně od 8.30-12.30 hod. (mimo školní prázdniny).

 

 1. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelkám ve třídě MŠ.
 • zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.
 • zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci předem třídní učitelce (formuláře obdrží rodiče u třídní učitelky).

 

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný zaměstnanec MŠ bude následovně postupovat:

 • pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 • informuje telefonicky ředitelku školy,
 • obrátí se na Policii ČR

(Takto se řídí učitelka postupem doporučeným MŠMT - následně se obrátí i na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, v případě pomoci Policie ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc).

 

(pozn.: Učitelka si však nemůže vzít dítě domů, ani jí nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době musí s dítětem setrvávat na území mateřské školy.)

 

 1. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatnách mateřské školy.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání stručně informovat u učitelky vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy zpravidla jednou za školní rok svolává schůzku s rodiči, na které jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, organizace provozu MŠ. Zpravidla jednou za rok jsou rodiče vyzvání k využití možnosti individuální konzultace s třídní učitelkou.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s učitelkami školy, vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor - konzultaci, na které budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy nebo učitelka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 1. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení učitelkou při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně MŠ či na webu MŠ www.msmozartova6ol.cz

V případě, že součástí akcí uvedených výše bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor učitelkou školy.

 

 1. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole (nejedná se o odhlášení/nahlášení  stravy).

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

 

Omlouvání předškoláků: Děti, které se předškolního vzdělávání účastní povinně (dovršily do 31. 8. 2020 pěti let věku), a to v minimálním rozsahu 4 hodin denně ve stanovené době od 8.30 hod. až 12.30 hod. (kromě školních prázdnin a školního volna), mají rodiče povinnost veškerou jejich absenci omlouvat.

 

Omluvit děti je nutné do 3 pracovních dní od počátku jejich nepřítomnosti telefonicky či e-mailem.

e-mail třída Květinky: kvetinkymozartova6@gmail.com

e-mail třída Sluníčka: slunickamozartova6@gmail.com

 

Rodiče vždy odhlašují i přihlašují své děti ke stravě přímo ve školní jídelně, a to v souladu s pokyny ŠJ.

Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přijímající učitelku o zdravotním stavu dítěte. Dítě smí navštěvovat mateřskou školu pouze v případě, že je zcela zdravé a doléčené.

Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. Zákonní zástupci rovněž neprodleně nahlašují třídní učitelce změny v osobních údajích dítěte i rodičů (změna jména, bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonních kontaktů).

 

 1. Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání (školného) a stravného v mateřské škole

 

Úhrada úplaty za vzdělávání

 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ.

Směrnice visí k nahlédnutí na nástěnce v 1. patře u kanceláře zástupkyně ředitelky MŠ.

Školné hradí zákonní zástupci bezhotovostním bankovním převodem vždy k 15. dni v měsíci za daný měsíc.

Vždy k 1. 9. předají MŠ č. bankovního účtu, ze kterého bude školné hrazeno.

 

 

 

 

Úhrada stravného 

 

Při úhradě stravného, způsobu odhlašování a přihlašování dětí ke stravě dodržují zákonní zástupci dětí pokyny vedoucí Školní jídelny Holečkova 10, 779 00 Olomouc.

Rodiče tyto zásady a pokyny obdrží v písemné formě, dílčí informace jsou uvedeny na nástěnkách v šatnách dětí. V době prázdninového provozu vaří i jiné školní jídelny.

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 • dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 • řídí se školním a provozním řádem mateřské školy,
 • dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 1. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6,30 do 16,30 hod.

V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí vždy několik pracovních dní před jejich zahájením.

V době školních prázdnin a volna neprobíhají odpolední kroužky, různé akce školy, provoz bývá obvykle redukován nebo o hlavních prázdninách zcela přerušen.

 

 1. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu.

 

6.30 – 9.10

Volné spontánní zájmové aktivity, skupinové řízené aktivity, TV aktivity Dopolední aktivity I

     

9.10 – 9.30

 

Osobní hygiena, dopolední svačina

9.30 -  9. 55

Dopolední aktivity II: aktivity dětí řízené učitelkou zaměřené tematicky /ŠVP,TVP/, doplněné i zájmovými činnostmi

9.55-11.55   

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11.55 -12.30

Oběd a osobní hygiena dětí

12.30-14.25

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, volné hry a činnosti dětí

14.25 -14.55

Vstávání, odpolední svačina, osobní hygiena

14.55-16.30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

 1. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

Rodiče dovádějí děti do MŠ v době od 6.30 hod. zpravidla do 8.30 hod.

Po celou dobu provozu je MŠ z bezpečnostních důvodů uzamknuta. V době od 6:30 – 8:45 je hlavní branka otevřena a zvoní se pouze u hlavních dveří („kuchyně-přízemí“). Od 8:45 se uzamyká i hlavní branka a není možno poté vstoupit do MŠ. Po předchozí dohodě s rodiči (minimálně 1 den předem) se lze dostavit s dítětem i v jiné době (výjimečná návštěva lékaře apod.).

Děti, které dovrší do 31. 8. pěti let, se účastní předškolního vzdělávání povinně (dle § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění) v minimálním stanoveném rozsahu

4 hodin denně od 8.30-12.30 hod. (mimo školní prázdniny).

Rodiče předávají tyto děti předškoláky učitelce ve třídě tedy nejpozději v 8.30 hod. a vyzvedávají si tyto děti nejdříve v 12.30 hod.

Docházka předškoláků bude hodinově evidována.

Rodiče při příchodu zvoní ráno na kuchyni, pokud si přijdou vyzvednout dítě, zvoní již na určitou třídu.

Žádáme rodiče, aby při příchodu předstupovali před kameru, která je umístěna u venkovních zvonků.

 

 

 

Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Skříňky a poličky slouží k odkládání věcí pouze přes den. Každá skříňka je vybavena textilním pytlem, který je majetkem školy. Věci dítěte nelze odkládat na jiné místo, než do určené skříňky.

 

Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.

 • děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6:30 hod. (budova MŠ se odemyká v 6:25 hod.) a v době, kdy je MŠ zabezpečena tj. od 8:45.
 • děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi předem písemně zplnomocněné
 • rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
 • v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny

 

Rodiče se nezdržují v šatně příliš dlouho, aby nenarušovali chod MŠ, a dodržují v šatně klid zejména při vyzvedávání po obědě.

 

Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:30 až 12:45 hod.

Ostatní děti se rozcházejí od 14:45 hod. do16:30 hod. (děti do 4 let od 15:00 hod.). V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

Pokud si rodiče vyzvednou v daný den dítě po obědě, napíší tuto skutečnost do sešitu v šatně k tomu určenému.

 

Délka pobytu dětí v MŠ:

Délka pobytu dítěte v MŠ do 5 let se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý den nebo jen na dopoledne s obědem, kdy odchází po obědě. Děti (kromě předškoláků) přicházejí do MŠ nejpozději do 8.45 hod. Pozdější, opravdu výjimečné příchody, dohodnou rodiče s učitelkami minimálně 1 den předem. Doporučujeme však příchod dětí do MŠ do 8.00-8.30 hod. z důvodu zejména dostatečného zapojení dětí do herních aktivit.

Děti, které dovrší do 31. 8. pěti let se účastní předškolního vzdělávání povinně (dle § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění) v minimálním stanoveném rozsahu, a to 4 hodiny denně od 8.30-12.30 hod. (mimo školní prázdniny).

 

 1. Způsob omlouvání dětí 

 

POZOR! Nejedná se o nahlášení/přihlášení stravy

 

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

 • osobně ve třídě učitelce
 • telefonicky na číslu: 585 751 000 - vždy nahlásí třídu a jméno dítěte.
 • e-mailem (každá třída má e-mail)

            Školní jídelna zasílá do MŠ den předem na následující den seznam dětí z jednotlivých

tříd, které jsou na následující den ke stravě přihlášeny (strava musí být i uhrazena).

Pokud není strava uhrazena, dítě do MŠ nemůže být v daný den do MŠ převzato.

 

Omlouvání dětí, které se účastní předškolního vzdělávání povinně: blíže v podkapitole 3.5

 

Odhlašování a přihlašování obědů

Strava se odhlašuje a nahlašuje POUZE ve školní jídelně, a to dle pokynů vedoucí ŠJ.

Pouze během prázdninového provozu je stanoven mimořádný postup.

 

 1. Pobyt venku

 

Za příznivého počasí tráví děti venku dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících nad 28˚C.

 

Změna režimu

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

V.PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ, prevence rizikového chování ve škole       

 

 

Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

 

Za akutní infekční onemocnění se považuje:

 • virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty
 • bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty
 • intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty

Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži:

 • plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo.

Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Mateřská škola nemůže dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou stravu nepřijme.

 • zánět spojivek.
 • zvýšená tělesná teplota nebo horečka.

 

Za parazitární onemocnění se považuje:

 • Pedikulóza (veš dětská). Dítě může MŠ přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid
 • Roup dětský
 • Svrab

Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění. Mateřská škola má povinnost zajistit oddělení nemocného dítěte od kolektivu zdravých dětí.

 

Rodiče mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření:

 • Plané neštovice
 • Spála
 • Impetigo
 • Průjem a zvracení
 • 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa
 • Zánět spojivek
 • Pedikulóza (veš dětská)
 • Roupi
 • Svrab

 

Na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se v mateřské škole vyskytuje konkrétní onemocnění.

 

 

 

Chronická onemocnění u dítěte

Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie a z toho vyplývající alergická rýma, kašel a zánět spojivek, je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), že dítě má zmíněné chronické potíže, jinak bude dítě považováno za nemocné a bude odesláno do domácího léčení. Za alergickou rýmu je považována rýma bílá, průhledná. Zabarvená rýma je považována za infekční a dítě bude odesláno do domácího léčení. Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je:

- Epilepsie,

- Astma bronchiale.

 

Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole

Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky. Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně požádat instituci – mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře. V případě kladného vyřízení žádosti je rodič povinen se osobně dostavit a sepsat na místě „Protokol o podávání léků“ s pedagogy, kteří souhlasí, že lék, v případě neodkladné situace, dítěti podají. Školka je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu. Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.

 

 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené v odstavci 2 nejvýše však o 8 dětí.

Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa (viz. výše).

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších pokynech, směrnicích školy, týká se zejména oblasti výletů, exkurzí, návštěvy divadla atd.:

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména:

 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích, smějí jít chodci pouze za sebou
 • děti chodí po pozemních komunikacích většinou ve dvojicích, kdy alespoň děti první a poslední dvojice mají oblečenou reflexní vestu.

 

pobyt dětí venku

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství, o kterém děti předem informují
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

 

sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, předem kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a ještě před použitím tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem učitelky školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.), s nástroji pracují zejména vsedě, nechodí s nimi

Vzhledem k ochraně zdraví a zejména bezpečnosti dětí při přebírání zraněného (např. velký rozsah šití tržné rány, dlahy, sádra na končetinách, zjevné onemocnění nebo nedoléčené dítě apod.), může učitelka odmítnout přijetí tohoto dítěte do mateřské školy.

V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě učitelky z mateřské školy převzít a zajistit zdravotní péči o dítě. Následně se zákonný zástupce řídí pokyny lékaře a závaznými postupy při onemocnění dítěte, které jsou k dispozici v MŠ.

 

V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu.

Učitelky nepodávají dětem v době jejich pobytu v MŠ žádné léky, léčiva, ani jiné doplňky stravy (viz. výše).

 

Postup při úrazu dítěte

Každý úraz, poranění, nehodu, k níž dojde během vzdělávání v herně, na chodbě, na zahradě, na hřišti popř. jiném místě, jsou děti povinny hlásit bez zbytečného odkladu učitelce, popřípadě jinému zaměstnanci školy, kteří dále postupují takto:

 • zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy
 • oznámit skutečnosti bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům dítěte
 • informovat ředitelku školy
 • zavolat lékařskou službu
 • provést zápis do knihy školních úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu

 

V případě závažnějšího úrazu je přednostně volána lékařská záchranná pomoc.

 

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, prevence rizikového chování ve škole

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí, rizikovým chováním dětí provádí učitelky mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to zejména ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Negativní projevy chování u dětí jsou tedy výchovně řešeny již v samém počátku (prvky násilí, šikany, přílišné dominance apod.).

V případě podezření ze zneužívání, týraní dětí a vážného zanedbávání péče o děti v rodinném prostředí má škola tzv. oznamovací povinnost (oznámení na odbor sociální a právní péče o děti, příp. PČR).

 

 

 

 

 

VI.ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 
 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání, zabezpečení budovy

 

Po dobu vzdělávání, při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

 

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte učitelce mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, ve kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s ředitelkou a zástupkyní ředitelky MŠ.

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pracovníkovi školy. V tomto kontextu není dovoleno vjíždět do chodby mateřské školy s kočárky, koly apod., které mimo jiné zatarasují únikové východy MŠ. Je zakázáno uložení kol a koloběžek v objektu mateřské školy.

 

Rodičům nebo zákonným zástupcům a jejich dětem není dovoleno otvírat okna v budově MŠ, manipulovat s termostatickými ventily topení, po vyzvednutí dětí z MŠ nadále pobývat na zahradě MŠ (zahrada není veřejné hřiště). 

 

Zabezpečení budovy MŠ

 

Školní budova není volně přístupná zvenčí, k otevření budovy je nutno používat zvonků s kamerou. Každý z pracovníků školy, který otvírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

Při zvonění je nutno předstoupit před kameru, která je umístěna u zvonků, a na vyzvání se představit svým jménem. Během provozu školy jsou zevnitř za pomocí elektrického vrátného- tlačítka- otevíratelné dveře hlavního i únikového vchodu, stejně tak dveře od šaten v obou patrech. Zákonní zástupci, zmocněné osoby a cizí osoby jsou povinni po vstupu do MŠ vstupní dveře opět uzavřít.

 

Další bezpečnostní opatření

 

V celé budově a prostorách školy i v celém areálu MŠ platí přísný zákaz kouření cigaret, elektronických cigaret, požívání alkoholu a psychotropních látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí dětí i zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

GDPR: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU:

 

Zákonní zástupci na samostatném dokumentu vyjadřují svůj souhlas/nesouhlas ke zveřejňování jména svých dětí, jejich prací, k pořizování fotografií a videozáznamů svých dětí z různých akcí, které pořádá MŠ i jiné organizace, vyjadřují souhlas/nesouhlas s jejich následnou veřejnou prezentací (venkovní areál MŠ, blízké okolí v případě tabla, prezentace dětských prací, fotografií na webových stránkách školy, ve veřejně přístupných prostorách, atd.).

Na samostatném dokumentu vyjadřují zákonní zástupci svůj souhlas/nesouhlas s evidencí emailové adresy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí ředitelka MŠ, zástupkyně ředitelky MŠ a školnice.

 

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

 

Zákonní zástupci svým podpisem potvrzují, že se seznámili s tímto Školním řádem mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

 

 

V Olomouci, srpen 2020

 

 

Mgr. Iva Kovalčíková

ředitelka mateřské školy