Provozní řád 2019.docx (16618)

Provozní řád Mateřské školy

Olomouc, Mozartova 6

 

I.       Údaje o mateřské škole

 

            Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace

            Telefon:          585 751 000- případné hlášení rodičů o docházce dětí (nejedná se

                                    o  přihlášení/odhlášení stravy)

            IČ:                  750 296 34

            Odpovědná osoba:     Mgr. Iva Kovalčíková, ředitelka MŠ

            Zřizovatel:                  Statutární město Olomouc

Typ MŠ:                     MŠ celodenní

Kapacita:                    90 dětí

Provozní doba:           6.30 – 16.30 hod.

 

II.      Režim dne

         Uveden v samostatné příloze

         Obecné zásady:

         Spontánní hra je zařazována pravidelně denně do 9.00 hod., rovněž v průběhu

         řízených aktivit, kdy učitelka nepracuje s celou skupinou dětí.

         Dále tvoří větší část pobytu venku a odpoledních zájmových aktivit.

         Činnosti řízené pedagogem jsou zařazovány pravidelně po přesnídávce, jinak

         nepravidelně, a to pouze skupinově či individuálně.

 Sledování televize/videa není zařazováno pravidelně, ale zcela mimořádně,

 např. v případě nepříznivého počasí v rozsahu maximálně 1 hod. týdně.

       Pohybové aktivity jsou zařazovány denně, a to formou zdravotních cvičení, 

 pohybových her, cvičením v překážkové dráze, cvičením na tělocvičné nářadí, s náčiním

 a rovněž na zahradě MŠ. Je kladen důraz na střídání statických a dynamických aktivit. 

 Po obědě je možno si děti vyzvednout od 12.30 hod. do 12.50 hod.,

 odpoledne od 14.45 hod. děti starší (4. a 3. třída), od 15.00 hod. děti mladší (1. a 2. třída).

 

III.    Pobyt venku

 

         K pobytu venku je využívána zejména velká zahrada MŠ a vydlážděný areál před

         budovou MŠ, dále park, okolí MŠ s travnatou či herní plochou.

         Délka pobytu stanovena v příloze Režim dne v MŠ.

         Pobyt na zahradě je organizován v případě příznivých klimatických podmínek

         dvakrát denně. Rodičům a dětem není privátně a po převzetí dítěte zákonným

         zástupcem povolen vstup na školní zahradu, zahrada není veřejné hřiště.

 

IV.    Odpočinek, spánek

 

         Děti na lehátku relaxují, některé spí (doba vymezena v režimu dne), přičemž je

         vždy respektována individuální potřeba dítěte.

   Děti ze všech tříd mají možnost dobu odpočinku v případě potřeby redukovat, 

   po 13.45 hod. děti vstávají, zabaví se klidnými činnostmi ve třídě.

          Lehátka jsou po provětrání ukládána do skříní k tomu určených, lůžkoviny včetně

          pyžam, vždy odděleně rovněž tak.

V.      Stravování

           Strava je dovážena z Fakultní základní a mateřské školy Olomouc, Holečkova 10.

           V Mateřské škole je pouze školní jídelna – výdejna pro přítomné děti.

           Rodiče si mohou vyzvednout při absenci svého dítěte nahlášenou stravu pouze první

           den od 11:15-11:30 hod. (kdy bylo jídlo nahlášeno).

           Rodiče mají zákaz vstupu do kuchyně - výdejny.

           Strava je podávána v časových limitech uvedených v režimu dne dětí.

           Systém podávání jídla je uplatňován dle vyspělosti dětí se vzrůstající náročností

           na sebeobsluhu u nejstarších dětí. Školní jídelna, po dohodě s rodiči, připravuje

           příp. dětem individuální dietu (pouze ze zdravotních  důvodů - doloženo).

           Časový odstup jednotlivých jídel nemá delší interval jak 3 hodiny.

VI.    Pitný režim         

           Pro pitný režim jsou využity nápoje připravené ve ŠJ nebo je připravován

           sirup, rozpustné nápoje zředěny pitnou vodou nebo pouze pitná voda.

           Nápoje jsou dětem podávány, nabízeny v průběhu celého dne, a to i na zahradě.

           Na každé třídě je umístěn džbán s uzávěrem a hrníčky pouze pro pitný režim, 

           v zimě termoska s čajem.

 

VII.   Otužování

           Děti jsou zapojovány do jednotlivých forem otužování pravidelně, avšak s respekto-

           váním jejich aktuálního zdravotního stavu – rekonvalescence, stavy po očkování,

           kožní problémy, přání rodičů apod.

           Dětský lékař se vyjadřuje k této otázce v evidenčním listu.

           Děti jsou otužovány jednak přiměřeným oděvem během dne, odkládáním nadbytečných

          částí při cvičení, kdy se místnost řádně větrá, pravidelným pobytem venku.

           V letních měsících jsou děti otužovány vodou – vlažná sprcha (souhlas rodičů).

           Děti 2 nejstarších tříd navštěvují  předplavecký výcvik v kombinaci se saunováním.

           

VIII. Způsob nakládání s prádlem

            Lůžkoviny jsou vyměňovány vždy po 20 dnech, ručníky každý týden.

            Pyžama mají děti vlastní, na vyprání si je berou domů vždy každý druhý pátek

            (vždy v pátek v lichém týdnu, poprvé dne 13. 9. 2019).

            Praní ložního prádla, ručníků apod. je zajišťováno v prádelně při MŠ Olomouc,

            Škrétova. Návleky, drobné prádlo, záclony, osobní ochranné oděvy jsou prány

            přímo v MŠ.

            Čisté prádlo je uloženo ve skříních k tomu určených, špinavé prádlo se skladuje

            zvlášť v koších a ukládá se do úklidové komory v přízemí.

            Prádlo je do prádelny převáženo autem. Obaly jsou textilní, čisté prádlo se vždy uloží

            do zcela čistých obalů.

IX.    Zákaz kouření, požívání alkoholu

Ve všech prostorách mateřské školy i v celém areálu mateřské školy platí přísný zákaz kouření cigaret, včetně elektronických, požívání alkoholu či jiných psychotropních látek.

 

V Olomouci, dne 30.8.2019

                                                                                             Mgr. Iva Kovalčíková

                                                                                             ředitelka MŠ