Provozní řád Mateřské školy

Olomouc, Mozartova 6


I. Údaje o mateřské škole

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 příspěvková organizace
Telefon:  585 751 000- případné hlášení rodičů o docházce dětí (nejedná se o  přihlášení/odhlášení stravy)
IČ:   750 296 34
Odpovědná osoba: Mgr. Masopustová Olga, ředitelka MŠ
Zřizovatel:  Statutární město Olomouc
Typ MŠ:  MŠ celodenní
Kapacita:  90 dětí
Provozní doba: 6.30 – 16.30 hod.


II. Režim dne

Uveden na samostatné příloze
Obecné zásady:
Spontánní hra je zařazována pravidelně denně do 9.00 hod., rovněž v průběhu
řízených aktivit, kdy učitelka nepracuje s celou skupinou dětí.
Dále tvoří větší část pobytu venku a odpoledních zájmových aktivit.
Činnosti řízené pedagogem jsou zařazovány pravidelně po přesnídávce, jinak
            nepravidelně, a to pouze  skupinově či individuálně.
Sledování televize není zařazováno pravidelně, ale zcela mimořádně, např. v případě
nepříznivého počasí v rozsahu maximálně 1 hod. týdně.
Pohybové aktivity jsou zařazovány denně, a to formou zdravotních cvičení, 
            pohybových her, cvičením na překážkové dráze a využitím tělovýchovného nářadí
            a náčiní rovněž na zahradě MŠ. Je kladen důraz na střídání statických a pohybových
            aktivit. Po obědě je  možno si děti vyzvednout od 12.35 hod. do 12.55 hod.,
            odpoledne od 14.45 hod. děti starší (4. a 3. třída), od 15.00 hod. děti mladší (1. a 2.
            třída).

 

III. Pobyt venku

K pobytu venku je využívána zejména velká zahrada MŠ a vydlážděný areál před
budovou MŠ, dále park, okolí MŠ s travnatou či herní plochou.
Délka pobytu stanovena na příloze Režim dne v MŠ.
Pobyt na zahradě je organizován v případě příznivých klimatických podmínek
dvakrát denně. Rodičům a dětem není privátně a po převzetí dítěte zákonným
zástupcem  povolen vstup na školní zahradu, zahrada není veřejné hřiště.

 

IV. Odpočinek, spánek

Děti na lehátku relaxují, některé spí (doba vymezena v režimu dne) , přičemž je
vždy respektována individuální potřeba dítěte.
Děti ze všech tříd mají možnost dobu odpočinku v případě potřeby
redukovat, po 13.45 hod. děti vstávají, zabaví se klidnými činnostmi ve třídě.
Lehátka jsou po provětrání ukládána do skříní k tomu určených, lůžkoviny včetně
pyžam, vždy odděleně rovněž tak.

 

V. Stravování

Strava je dovážena z Fakultní základní a mateřské školy Olomouc, Holečkova 10.
V Mateřské škole je pouze školní jídelna – výdejna pro přítomné děti.
Rodiče si mohou vyzvednout při absenci svého dítěte nahlášenou stravu pouze první
            den od 11.20-11.40 hod. (kdy jídlo bylo nahlášené).
            Rodiče mají zákaz vstupu do kuchyně- výdejny.
Strava je podávána v časových limitech uvedených v režimu dne dětí.
Systém podávání jídla je uplatňován dle vyspělosti dětí se vzrůstající náročností
na sebeobsluhu u nejstarších dětí. Školní jídelna, po dohodě s rodiči, připravuje
příp. dětem  individuální dietu (pouze ze zdravotních  důvodů- doloženo).
Časový odstup jednotlivých jídel nemá delší interval jak 3 hodiny.


VI. Pitný režim

Pro pitný režim jsou využity nápoje připravené ve ŠJ nebo je připravován
sirup, rozpustné nápoje zředěny pitnou vodou v MŠ.
Nápoje jsou dětem podávány, nabízeny v průběhu celého dne, a to i na zahradě.
Na každé třídě je umístěn džbán s uzávěrem a hrníčky pouze pro pitný režim, v zimě
termoska s čajem.
 

VII. Otužování


Děti jsou zapojovány do jednotlivých forem otužování pravidelně, avšak s respekto-
váním jejich aktuálního zdravotního stavu – rekonvalescence, stavy po očkování,
kožní problémy, přání rodičů apod.
Dětský lékař se vyjadřuje k této otázce na evidenčním listě.
Děti jsou otužovány jednak přiměřeným oděvem během dne, odkládáním nadbytečných 
částí při cvičení, kdy se místnost řádně větrá, pravidelným pobytem venku.
V letních měsících jsou děti otužovány vodou – vlažná sprcha (souhlas rodičů).
Děti 2 nejstarších tříd navštěvují  předplavecký výcvik v kombinaci se saunováním.

 

VIII. Způsob nakládání s prádlem


Lůžkoviny jsou vyměňovány vždy po 20 dnech, ručníky každý týden.

Pyžama mají děti vlastní, na vyprání si je berou domů vždy každý druhý pátek

(vždy v pátek v lichém týdnu, poprvé dne 14.9.2018).

Praní ložního  prádla, ručníků apod. je zajišťováno v prádelně při MŠ Olomouc,

Škrétova .  Návleky, drobné prádlo, záclony, osobní ochranné oděvy jsou prány přímo v MŠ.

Čisté prádlo je uloženo ve skříních  k tomu určených, špinavé prádlo se skladuje

zvlášť v koších a ukládá se do úklidové komory v přízemí.

Prádlo je do prádelny  převáženo autem. 

Obaly jsou textilní, čisté prádlo se vždy uloží do zcela čistých obalů.

 

 

IX.    Zákaz kouření, požívání alkoholu

Ve všech prostorách mateřské školy i v celém areálu mateřské školy platí přísný zákaz kouření cigaret, včetně elektronických, požívání alkoholu či jiných psychotropních látek.

 

 

V Olomouci, dne 31.8.2018
                                                                                                               

Mgr.Olga Masopustová
                                                                                             

ředitelka MŠ

 

 


Kontakt

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace

Adresa: Mozartova 6, Olomouc 779 00

tel. kancelář ředitelky:
585 427 401

tel. kancelář zástupkyně:
585 751 001

info o nemoci a nástupu do MŠ:
585 751 000