Školné na šk. r. 2020/21

(úplata za předškolní vzdělávání)

 

 - výše školného na školní rok 2020/2021 je stanovena částkou 500,- Kč

- školné se nehradí v případě, že má dítě povinnou docházku (dosáhne k 31.8.2020 nejméně 5 let) nebo má odklad školní docházky

- školné je hrazeno výhradně bankovním převodem za daný měsíc vždy se splatností nejpozději k 15. dni v měsíci na účet MŠ č. 27-9708690247/0100 (variabilní symbol přiděluje zástupkyně ředitelky v den nástupu dítěte do MŠ, který je platný po celou dobu docházky do MŠ – rodiče obdrží na třídě)

- při trvalém příkazu (DOPORUČUJEME) uveďte období od září 2020 do června 2020 včetně

Opakované neuhrazení školného nebo opoždění platby je zákonným důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ. Proto doporučujeme nastavit si trvalý příkaz!

 

Stravné na školní rok 2020/2021

- Přihlášku ke stravování na nový školní rok 2020/2021 bude školní jídelna přijímat od 1.6.2020-30.6.2020!!!

- Přihlášku je nutné vyplnit on-line na webových stránkách školní jídelny nebo vyplnit papírovou, podepsat a odeslat ve formátu PDF na e-mail školní jídelny nebo doručit osobně do kanceláře školní jídelny. Opět doporučujeme využít on-line přihlášku.

Webové stránky: www.sjholeckova.cz

e-mail: jidelna@zsholeckova.cz; tel: 730 874 942

 

Výše stravného 42,-/den a děti s odkladem školní docházky 46,-/den

 

Upozorňujeme, že stravné se platí předem tak, aby bylo uhrazeno vždy do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce. Způsob odhlašování a další důležité informace jsou uvedeny na www.sjholeckova.cz

Při úhradě stravného na měsíc září 2020 (úhrada nutná v srpnu) je dítě automaticky přihlášeno ke stravě od 1.9.2020, pokud byla odevzdaná/zaslána přihláška do ŠJ Holečkova. Bez odevzdané přihlášky nebude mít dítě zajištěnou stravu a nebude moci být v MŠ.

 

Evidenční list (k vyzvednutí v MŠ do 30.6.2020) potvrzený lékařem předejte až při nástupu dítěte přímo učitelce na třídě (potvrzený od lékaře ne starší 14 dní)