Provozní řád Mateřské školy

Olomouc, Mozartova 6

I. Údaje o zařízení

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6 příspěvková organizace

Telefon: 585 751 000- Info o docházce dětí (nejedná se

o přihlášení/odhlášení stravy), 585 427 401, 585 751 001

IČ: 750 296 34

Odpovědná osoba: Mgr. Masopustová Olga, ředitelka MŠ

Zřizovatel: Statutární město Olomouc

Typ MŠ: MŠ celodenní

Kapacita: 90 dětí

Provozní doba: 6.30 – 16.30 hod.

 

 

II. Režim dne

 

Uveden na samostatné příloze

Obecné zásady:

Spontánní hra je zařazována pravidelně denně do 9.00 hod., rovněž v průběhu

řízených aktivit, kdy učitelka nepracuje s celou skupinou dětí.

Dále tvoří větší část pobytu venku a odpoledních zájmových aktivit.

Činnosti řízené pedagogem jsou zařazovány pravidelně po přesnídávce, jinak

nepravidelně, a to pouze skupinově či individuálně.

Sledování televize není zařazováno pravidelně, ale mimořádně, např. v případě

nepříznivého počasí v rozsahu maximálně 1 hod. týdně.

Pohybové aktivity jsou zařazovány denně, a to formou zdravotních cvičení,

pohybových her, cvičením na překážkové dráze a využitím tělovýchovného nářadí

a náčiní rovněž na zahradě MŠ. Je kladen důraz na střídání statických a pohybových

aktivit.

 

III. Pobyt venku

 

K pobytu venku je využívána zejména velká zahrada MŠ a vydlážděný areál před

budovou MŠ, dále park, okolí MŠ s travnatou či herní plochou.

Délka pobytu stanovena na příloze Režim dne v MŠ.

Pobyt na zahradě je organizován v případě příznivých klimatických podmínek

dvakrát denně. Rodičům a dětem není privátně a po převzetí dítěte povolen vstup

na školní zahradu.

 

IV. Odpočinek, spánek

 

Děti na lehátku relaxují, některé spí (doba vymezena v režimu dne) , přičemž je

vždy respektována individuální potřeba dítěte.

Děti ze všech tříd mají možnost dobu odpočinku v případě potřeby

redukovat, po 13.45 hod. děti vstávají, zabaví se klidnými činnostmi ve třídě.

Lehátka jsou po provětrání ukládána do skříní k tomu určených, lůžkoviny včetně

pyžam, vždy odděleně rovněž tak.

 

 

V. Stravování

 

Strava je dovážena z Fakultní základní a mateřské školy Olomouc, Holečkova 10.

V Mateřské škole je pouze školní jídelna – výdejna pro přítomné děti.

Rodiče si mohou vyzvednout při absenci svého dítěte nahlášenou stravu pouze první

den od 11.20-11.40 hod. (kdy jídlo bylo nahlášené).

Rodiče mají zákaz vstupu do kuchyně- výdejny.

Strava je podávána v časových limitech uvedených v režimu dne dětí.

Systém podávání jídla je uplatňován dle vyspělosti dětí se vzrůstající náročností

na sebeobsluhu u nejstarších dětí.

Časový odstup jednotlivých jídel nemá delší interval jak 3 hodiny.

 

VI. Pitný režim

Pro pitný režim jsou využity nápoje připravené ve ŠJ nebo je připravován

sirup, rozpustné nápoje zředěny pitnou vodou v MŠ.

Nápoje jsou dětem podávány, nabízeny v průběhu celého dne, a to i na zahradě.

Na každé třídě je umístěn džbán s uzávěrem a hrníčky pouze pro pitný režim, v zimě

termoska s čajem.

 

VII. Otužování

Děti jsou zapojovány do jednotlivých forem otužování pravidelně, avšak s respekto-

váním jejich aktuálního zdravotního stavu – rekonvalescence, stavy po očkování,

kožní problémy, přání rodičů apod.

Dětský lékař se vyjadřuje k této otázce na evidenčním listě.

Děti jsou otužovány jednak přiměřeným oděvem během dne, odkládáním nadby-

tečných částí při cvičení, kdy se místnost řádně větrá, pravidelným pobytem venku.

V letních měsících jsou děti otužovány vodou – vlažná sprcha.

Děti 2 nejstarších tříd navštěvují předplavecký výcvik.

 

VIII. Způsob nakládání s prádlem

 

Lůžkoviny jsou vyměňovány vždy po 20 dnech, ručníky každý týden.

Pyžama mají děti vlastní, na vyprání si je berou domů vždy každý druhý pátek

(vždy v pátek v lichém týdnu, poprvé dne 16.9.2016).

Praní ložního prádla, ručníků apod. je zajišťováno v prádelně při MŠ Olomouc,

Škrétova . Návleky, drobné prádlo, záclony, osobní ochranné oděvy jsou prány

přímo v MŠ.

Čisté prádlo je uloženo ve skříních k tomu určených, špinavé prádlo se skladuje

zvlášť v koších a ukládá se do úklidové komory v přízemí.

Prádlo je do prádelny převáženo autem. Obaly jsou textilní, čisté prádlo se vždy uloží

do zcela čistých obalů.

 

             

     

 

 

 

 

 

 

      IX. Zákaz kouření, požívání alkoholu

      Ve všech prostorách mateřské školy i v celém areálu mateřské školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu či jiných psychotropních látek.

 

V Olomouci, dne 31.8.2017

Mgr.Olga Masopustová

ředitelka MŠ

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Olomouc, Mozartova 6, příspěvková organizace

Adresa: Mozartova 6, Olomouc 779 00

tel. kancelář ředitelky:
585 427 401

tel. kancelář zástupkyně:
585 751 001

info o nemoci a nástupu do MŠ:
585 751 000